Jesteś niezalogowany | Zaloguj
Regulamin oraz Polityka Prywatności Serwisu NOCUJ.com.pl

REGULAMIN PORTALU NOCUJ.COM.PL

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

OPERATOR – oznacza Joannę Jerenkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Jerenkiewicz ŻEGLARZ z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 47A, 81-602 Gdynia, posługującą się numerem NIP 5862090297, numerem REGON 192947791, adresem poczty elektronicznej: poczta@nocuj.com.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

OGŁOSZENIODAWCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Operatorem umowę o korzystanie z konta w portalu

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Operatora z Ogłoszeniodawcami umowy, określający w szczególności warunki świadczenia przez Operatora drogą elektroniczną usług oraz wypełniający wobec Użytkowników ustawowe obowiązki informacyjne

PORTAL (SERWIS) - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową nocuj.com.pl w celu świadczenia drogą elektroniczną usług

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

KONTO (PANEL KLIENTA) – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Ogłoszeniodawcy panel administracyjny w portalu, za pomocą którego Ogłoszeniodawca uzyskuje dostęp do elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie portalu, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń przez Ogłoszeniodawcę bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej nocuj.com.pl, a w szczególności Ogłoszeniodawcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

OBIEKT – nieruchomość bądź jej część, której dotyczy oferta najmu zawarta w ogłoszeniu zamieszczonym na portalu przez Ogłoszeniodawcę

OGŁOSZENIE – oferta najmu nieruchomości bądź jej części, zamieszczona przez Ogłoszeniodawcę na portalu

§2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności portalu jest świadczenie drogą elektroniczną usług, w szczególności polegających na umożliwianiu korzystania z konta w portalu oraz umożliwianiu zamieszczania w portalu ogłoszeń dotyczących ofert najmu nieruchomości bądź ich części.

2. Właścicielem i administratorem portalu jest Operator.

3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące:

a) połączenie z siecią internet,

b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

c) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

d) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4. Zakładać konta oraz zamieszczać ogłoszenia na portalu mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

5. Operator informuje, że warunkiem założenia konta w portalu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Ogłoszeniodawca nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Operator uprzejmie prosi o niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §9 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

6. Wszystkie ceny usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem portalu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Zakazane jest:

a) dostarczanie do portalu treści bezprawnych oraz przekazywanie do Użytkowników przez Ogłoszeniodawców za pośrednictwem portalu spamu (niechcianej informacji handlowej),

b) zamieszczanie przez Ogłoszeniodawców na portalu tekstów, obrazów, linków bądź banerów zawierających adres lub odnośnik do innego portalu świadczącego usługi tożsame do usług świadczonych przez Operatora.

8. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 7 pkt b, wyżej wymienione teksty, obrazy, linki bądź banery zostaną usunięte z portalu nocuj.com.pl.

9. Wobec umów zawieranych z Ogłoszeniodawcami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10. Wobec formy umów zawieranych z Ogłoszeniodawcami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Ogłoszeniodawcami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§3. Procedura zawarcia umowy o korzystanie z konta (panelu klienta) w portalu, usługi świadczone drogą elektroniczną dostępne jedynie dla Ogłoszeniodawców

1. W celu zamieszczenia ogłoszenia na portalu niezbędna jest założenie konta (rejestracja) na portalu.

2. W celu rejestracji na portalu niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na podstronie http://nocuj.com.pl/formularz.php, zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności portalu, odznaczenie pola z napisem „Przeczytałem/-am i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności serwisu nocuj.com.pl”, kliknięcie w pole z napisem „Rejestruj”, a następnie kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi przez Operatora w celu potwierdzenia rejestracji na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Zawarcie umowy o korzystanie z konta w portalu następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3. Aby prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, podać należy następujące dane osobowe:

a) login,

b) imię,

c) nazwisko,

d) nr telefonu,

e) e-mail.

4. Operator informuje, iż nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Ogłoszeniodawcami a innymi Użytkownikami portalu.

5. Ogłoszeniodawca może w każdym czasie zakończyć świadczenie usług elektronicznych na jego rzecz przez Operatora, usuwając swoje konto z portalu. Usunięcie konta z portalu przez Ogłoszeniodawcę jest traktowane jako wypowiedzenie umowy o korzystanie z konta ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od tego uprawnienia, Ogłoszeniodawca posiada możliwość odstąpienia bez podania przyczyny od umowy o korzystanie z konta w portalu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia tej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące kwestii odstąpienia od umowy, znajdują się w §6 niniejszego Regulaminu.

6. W celu dodania ogłoszenia, niezbędne jest zalogowanie się Ogłoszeniodawcy na jego konto w portalu, kliknięcie w pole z napisem „Dodaj obiekt” oraz uzupełnienie danych teleadresowych obiektu (obligatoryjnie: nazwy obiektu, adresu URL, ulicy i numeru lokalu, kodu pocztowego, miejscowości, województwa, regionu, numeru telefonu, adresu e-mail do rezerwacji; fakultatywnie: miejscowości alternatywnej, numeru faksu, drugiego numeru telefonu, adresu strony internetowej, numeru gadu-gadu, nazwy skype) i ich zatwierdzenie poprzez kliknięcie w pole z napisem „DALEJ”.

7. W okresie emisji ogłoszenia Ogłoszeniodawca może modyfikować treść ogłoszenia bądź usunąć ogłoszenie.

8. Umowa o korzystanie z konta w portalu zawierana jest na czas określony, wskazany przez Ogłoszeniodawcę. Za ogłoszenie dane pierwszy raz przez pierwsze 6 miesięcy Operator nie pobiera wynagrodzenia. Po tym czasie ogłoszeniodawca wybiera na jaki czas zamierza przedłużyć ogłoszenie (możliwość wyboru o 6, 12 lub 24 miesiące). Cennik przedłużenia ogłoszenia znajduje się w zakładce „Oferta” (podstrona: http://nocuj.com.pl/oferta.php).
W przypadku braku reakcji ogłoszeniodawcy na kończący się okres ważności ogłoszenia Operator pozostawia ogłoszenie na stronie nocuj.com.pl w wersji okrojonej, tj. bez widocznych zdjęć, filmów, adresu www ogłoszeniodawcy, cennika i opisu. Wersja okrojona ogłoszenia jest bezpłatna bezterminowo.

9. Faktury VAT wystawiane są każdorazowo po dokonaniu zapłaty za usługę i wysyłane do Ogłoszeniodawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Operatora usługi na rzecz Ogłoszeniodawcy.

10. Poza umożliwianiem korzystania z konta w portalu, w tym dodawania ogłoszeń w portalu, usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Operatora i zarazem dostępnymi jedynie dla Ogłoszeniodawców są:

a) wyróżnienie w wynikach wyszukiwania,

b) reklama na stronie głównej portalu,

c) wyróżnienie ogłoszenia w dziale „polecamy”.

11. Szczegółowe opisy usług wymienionych w ust. 11 znajdują się w zakładce „Oferta” (podstrona: http://nocuj.com.pl/oferta.php), stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.


§4. Usługi elektroniczne świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników innych niż Ogłoszeniodawcy

1. Do usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkowników innych niż Ogłoszeniodawcy należy:

a) udostępnianie Użytkownikom za pomocą strony internetowej formularza zapytania,

b) umożliwianie Użytkownikom zamieszczania opinii o obiektach, których dotyczą ogłoszenia zamieszczane na portalu przez Ogłoszeniodawców,

c) udostępnianie Użytkownikom wyszukiwarki obiektów.

2. Korzystanie z usług wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest bezpłatne.

3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia na jego rzecz przez Operatora usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej nocuj.com.pl.

§5. Płatności

Szczegółowy opis sposobów płatności, wraz z cennikiem usług, świadczonych przez Operatora na rzecz Ogłoszeniodawców, a w szczególności cennik korzystania z konta (panelu klienta) w portalu, znajduje się w zakładce „Oferta” (podstrona: http://nocuj.com.pl/oferta.php), stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Ogłoszeniodawca będący Konsumentem posiada możliwość odstąpienia bez podania przyczyny od umowy o korzystanie z konta w serwisie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia tej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Operatorowi albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres poczta@nocuj.com.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Operatora. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Operator udostępnia wzór formularza tutaj.

2. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Operator zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego z tytułu tej umowy płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Operator informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§7. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną Ogłoszeniodawca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: poczta@nocuj.com.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres siedziby Operatora, wskazany w §1 niniejszego Regulaminu).

2. Operator ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§8. Prawa autorskie

1. Operator informuje, że na portalu znajdują się materiały objęte ochroną prawa autorskiego bądź prawa własności przemysłowej, w szczególności takie jak zdjęcia, znaki towarowe, opisy obiektów i wzory graficzne.

2. W przypadku, jeżeli według wiedzy Użytkownika, czyjekolwiek prawa autorskie bądź prawa własności przemysłowej zostały naruszone, Użytkownik proszony jest o kontakt mailowy na adres: poczta@nocuj.com.pl lub telefoniczny na nr znajdujący się w zakładce Kontakt.


§9. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem portalu (serwisu) z Operatorem umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Ogłoszeniodawca będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Operatora (Operator może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców z Operatorem za pośrednictwem portalu (serwisu) umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Operatora.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników (w tym Ogłoszeniodawców) o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Umowy zawarte z Operatorem przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie zawierania umowy. W wypadku, jeżeli Ogłoszeniodawca nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta z portalu i wypowiedzenia w ten sposób umowy zawartej z Operatorem.

6. Promocje w portalu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://nocuj.com.pl/pp.php i dokonanie wydruku.

8. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES PORTALU NOCUJ.COM.PL

1. Administratorem danych osobowych Ogłoszeniodawców rejestrujących się na portalu jest Joanna Jerenkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Jerenkiewicz ŻEGLARZ z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 47A, 81-602 Gdynia, posługująca się numerem NIP 5862090297, numerem REGON 192947791, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

2. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający: dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie.

3. Podanie przez Ogłoszeniodawcę danych osobowych jest dobrowolne.

4.Dane osobowe Ogłoszeniodawcy przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu.

5. Ogłoszeniodawcy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia

6. W przypadku wyrażenia przez Ogłoszeniodawcę będącego Konsumentem dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez portal w celu informowania Ogłoszeniodawcy o nowych promocjach i usługach dostępnych w portalu.

7. Jeżeli Użytkownik wyraża na to zgodę, Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Powyższe pliki, stosowane wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej nocuj.com.pl do potrzeb Użytkownika, przechowują informacje dotyczące: sesji Użytkownika, ostatnio oglądanych obiektów oraz (w przypadku jeśli Użytkownik wziął udział w dobrowolnej ankiecie) oddania głosu w ankiecie.

8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności portalu, a w szczególności uniemożliwia założenie konta na portalu.


Użytkowanie Serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności